Интеграцијата на ромската заедница во образованието во фокусот на панел дискусијата во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците

Интеграцијата на ромската заедница во образованието во фокусот на панел дискусијата во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците

Во рамките на активностите преземени за одбележување на Меѓународниот Ден на Ромите, во организација на Министерството за политички систем и Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, се одржа панел дискусија за актуелната состојба на образованието на ромски јазик и досегашните преземени проекти за унапредување на нивото на интеграција на ромската заедница во едукативно – образовниот процес.

На овој настан присуствуваа Заменик министерот за Политички систем и односи меѓу заедниците, директорката на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, директорот на Управата за афирмација и унапредување на културата на заедниците, претставници на невладините организации за правата на Ромите во земјава и претставници на основните училишта каде што се изведува настава на ромски јазик.

Во текот на дискусијата беше нагласена потребата од прогресивен континуитет на институционалното дејствување во поддршка на ромската заедница, зајакнување на соработката помеѓу државните институции и невладините организации со цел што пообјективно и ефикасно таргетирање на потребите и барањата на оваа заедница, како и продолжување на спроведување на реформите за нивно вклучување во образовниот процес одразувајќи го диверзитетот како неопходна општествена вредност.

Меѓу другото, беше презентирана заложбата на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците за поддршка на унапредувањето на социјалниот статус на Ромите и борбата против нивната дискриминација, при што во таа насока беше потенцирана важноста од усвојувањето на Стратегијата за инклузија на Ромите за периодот 2022-2030 година и целосната подготвеност за нејзиното спроведување.