МЗШВ: Во тек е повикот за набавка на силоси за сточна храна до 25 тони

 Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги потсетува земјоделците – сточари дека е во тек јавен повик за набавка на силоси за сточна храна со капацитет до 25 тони од мерката 121 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“, подмерка 121.9 – Набавка на силоси.

Средствата се наменети за инвестиции за набавка на силоси за житни и индустриски зрнести култури (јачмен, овес, ‘рж, тритикале и пченка) во сточарството со максимален капацитет од 25 тони, предвидени со Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година. 

– Ваков јавен повик се објавува прв пат и има за цел да им помогнеме на сточарите да ги зголемат складишните капацитети за сточна храна. Максималната кофинансирана вредност на прифатливи трошоци по корисник за Мерка 121.9 изнесува еден милион денари. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво. Барателите на финансиска поддршка за овој јавен повик треба да го исполнат единствениот критериум наведен во јавниот повик , a тоа е да се регистрирани земјоделци – сточари со регистрирано одгледувалиште во Агенција за храна и ветеринарство и истото запишано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, информираат денеска од МЗШВ.

За да можат да аплицираат на јавниот повик, барателите на финансиска поддршка треба да креираат електронско барање за финансиска поддршка со податоци за локација на инвестицијата, податоци за инвестицијата и електронски да ги прикачат потребните документи. Еден барател може да поднесе само едно барање за оваа мерка. Од МЗШВ нагласуваат дека барањата кои не се поднесени електронски на e-baranje.ipardpa.gov.mk нема да се разгледуваат.

Барателите кои ги исполниле условите, се рангираат со бодување утврдено во Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој,  при што барањата со ист број на бодови ќе се рангираат според датумот и времето на поднесување на електронското барањето на e-baranje.ipardpa.gov.mk. Освен тоа, велат од Министерството, многу е битно барателите да го имаат предвид условот наведен во јавниот повик а тоа е дека не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишување на  Договор за ко-финансирање со Агенцијата.

Освен задолжителното еклектронско аплицирање, сточарите баратели на финансиска поддршка за оваа мерка, потребно е документите да ги достават и во хартиена форма во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, или за да биде појасно потребно е електронски пополнетите барања за финансиска поддршка да се превземат, испринтаат и потпишат и заедно со целокупната пропратна документација да се достават до Агенција.

Писарницата на Платежната агенција врши прием на барања секој работен ден од 08:30 до 16.00 часот. Доставувањето на документите мора да биде во затворен коверт на кој на предната страна во горниот лев агол стои „Барање за финансиска поддршка“ и Архивски број на Барањето (0422-12116-ХХХХ/1). Барањето може да се достави по препорачана пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не превзема одговорност за ненавремено и некомплетно пристигнување во писарницата или предвремено отворање на барањето.

– Тоа значи аплицирањето за јавниот повик се состои од два начина, задолжително електронско аплицирање и потоа доставување на сите документи во хартиена форма во писарницата на Агенцијата, потенцираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За сите подетални информации земјоделците може да се јават на телефонскиот број на Платежната агенција, тел. (02)3097-460 или на е-маил адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk и на веб-страната: www.ipardpa.gov.mk. Исто така за сите најснотии околу аплицирањето и доставувањето на документи достапна е и поддршката од Подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Од МЗШВ ги повикуваат сите сточари кои се заинтересирани за набавка на силоси за сточна храна со максимален капацитет од 25 тони, да аплицираат и да го запазат рокот кој истекува на 20 мај годинава. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*